Czy odśnieżanie dachu to obowiązek?

Zima to pora roku, która jednoznacznie kojarzy się z opadami śniegu i to niejednokrotnie obfitymi. Co za tym idzie, pojawienie się śniegu niesie ze sobą dodatkowe obowiązki wynikające, chociażby z odśnieżania chodnika czy podjazdu. Okazuje się jednak, że obowiązek odśnieżania nie dotyczy tylko chodnika położonego wzdłuż naszej nieruchomości, ale także dachu każdego naszego budynku.

Odśnieżanie dachu a przepisy

Podstawą prawną, na której oparty jest obowiązek odśnieżania dachu budynku, jest Prawo budowlane. Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Z zapisu tego jasno wynika, że obowiązek odśnieżania dachu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Mówiąc o zarządcy, ustawa ma na myśli profesjonalnego zarządcę nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Natomiast za właścicieli są uważane nie tylko osoby fizyczne lub prawne, które są wyłącznymi właścicielami nieruchomości, ale także współwłaściciele.

Kary za nieodśnieżenie dachu

Skoro odśnieżanie dachu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, to oczywiste jest, że złamanie tych przepisów musi wiązać się z konsekwencjami. Prawo budowlane także tutaj jednoznacznie określa, że właściciel lub zarządca nieruchomości, który nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, takie jak hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, nie tylko zostanie ukarany mandatem, ale także może zostać wprowadzony natychmiastowy zakaz użytkowania takiego obiektu.

Dlaczego warto odśnieżać dach?

Pamiętajmy jednak, że przepisy przepisami, ale w wypadku odśnieżania dachu chodzi o coś ważniejszego niż nieotrzymanie mandatu – o bezpieczeństwo. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na jego konstrukcję, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jeden metr kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów. Nie zapominajmy też, że śnieg leżący na dachu może stanowić poważne zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów. To właśnie z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu, oraz całego budynku. Podobnie spadające sople czy nawisy śnieżne zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów zimą, do czego nadzór budowlany i straż miejska, a także policja przywiązują dużą wagę.